Länsläkaren

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Länsläkaren

Berättelse av förste provinsialläkaren i Västmanlands län 1897

 

Den 11/8. Besiktning av Virsbo bruk.

Bruket är beläget vid sjön med samma namn utefter den del af Kolbäcksån, som förbinder denna sjö med Åmänningen. Bruksrörelsen som varit nedlagd är nyligen återupptagen och utom smide, som förr bedrivits, har tillverkning af koppel för järnvägsvagnar börjats. 16 arbetare äro sysselsatta vid järnhanteringen och 30 vid landtbruk, såg, tegelbruk m m. Dessutom finns 23 "landbönder". Understödstagare o. d. sades uppgå till 30 personer. Sju arbetarbostäder besågos. De voro till större delen gamla och mindre tidsenliga. Förbättringar hade dock sista åren vidtagits för att göra rummen varmare. En större kasern fanns med 16 enrumslägenheter i två våningar förlagda å ömse sidor om två förstugor, som gingo tvärs öfver huset. - Renhållningen vid afträdena skötes på vanligt sätt med stybb; afskrädes och sophögar i mindre ordentligt skick anträffades på marken. - Vatten äfven till dryck tages ur ån eller kanalen, då källorna dels äro något jernhaltiga, dels ligga något aflägset. Borrningsförsök har gjorts närmare bostäderna, men fullföljdes ej. Såsom något anmärkningsvärt bör anföras att kreaturstammen anses tuberkelfri, sedan ett par kor som reagerade för tuberkulin blifvit nedslaktade. Dagpenningen är för jordbruksarbetare 1.25 till 1.50, för bruksarbetare 1.30 till 3 kr. Dessutom fri bostad, ved (ej huggen), potatisland, bete och slog till en ko eller mjölk.

Rapport om tjänsteförrättningar som enligt fastställd resplan utförts av Förste Provinsialläkaren i Västmanlands län år 1905.

 

Den 22 augusti företogos besiktningar vid Virsbo bruk och på återvägen vid Seglingsberg.

- Personalen vid Virsbo har ökats sen förra inspektionen, så att nu omkring 80 arbetare finnas utom landtbönder, skogsarbetare m fl. År 1898 sades 16 arbetare sysselsattas i själfva verkstäderna, nu omkring 40. Arbetarbostäderna vora till stor del upprustade; en större barack var nybyggd, ett plankhus med 8 dubletter och ett par vindsrum. De inre rummen i dubletterna värmdes genom en mur, i vilken köksspisens förbränningsgaser cirkulerade. Elektrisk belysning fanns, som betalades med 5 kr för lampa och år. Matsal och läsrum för ogifta arbetare höll på att ordnas. Renhållningssystemet rätt väl skött. Inga större samlingar af sopor och afskräden funnos. Dessa läggas dock på marken bak afträden och uthus. Flytande ämnen slås i strömmen, där bostäderna ligga nära till denna. Afloppsledningar skulle på sina ställen vara lätta att ordna från bostäderna eller från slaskhus, om sådana uppfördes. - En liten finsk bastu finnes ordnad enligt den af Englund angifvna billigaste metoden. Den har dock föga användning. - Nära bruket besågs en skola, som synes hafva väl svag dager, då nedre rutorna voro målade och den närbelägna skogen minskade belysningen. Lekplanen syntes väl liten. Brunn saknades. -