Värdering av hammare

Värdering av smideshamrarna i Karbenning by den 24 oktober 1767

Uppwist wid 1771 års laga Bergsting i Norberg och till alle thes innehold faststelt intygas

 

På Bergstingsrättens wägn. M. Biuggren

 

År 1767 den 24 October, i anledning af Kongl. Majt:s och Riksens Högloflige BergsCollegii Utslag af den 11 December 1766 angående nijo lispund Wallsiö årlige Hammarskattens inflyttning til utsmidande wid Karbennnings Hammares nedra Härd, och sedan Wallsiö eller Söderhörnde boerne eller deras rätts innehafware, wissa delägare i Karbennings nedra Härd icke kunnat öfwerenskomma med delägarne af öfra Härden, om hwad som Wallsiö Smedjelag borde betala til Karbenings för inflyttningen til ofwan omrörde Hammarskatts utsmidande samt delägande uti Hammare med hwad dertil hörer och nedre Härden med dess åtfölgder, samt Kohlhus- och Smedje: rum med damfästen, instälte sig i Karbenning, äfwen til fullgjörande af Assessorens Högädle herr Magni Biuggrens förordnande den 17 October, underskrifwen Bergsfogde, biträdd af nämndemannen Anders Persson i Hästback, at jemka Karbennings och Wallsiö Smedjelag emellan angående hwad de senare borde til de förra betala för inflyttningen til deras Stångjärns smedje samt utstaka Kohlhusrum åt Smedjelaget i proportion af hwars och ens ägande smide.

 

Samtelige delägarne i Karbenning woro efter til dem skiedd kungjörelse tilstädes, samt å Wallsiö eller Sörhörnde boernes wägnar Olof Persson, Anders Ersson, Erik Larsson, Anders Persson och Lars Ersson i Karbenningsby, hwilka under förpantning, på behagelig tid, innehafwa Wallsiö hammarskatten 9: lispund årligen, enligt underskrifwit och bewitnadt förpantningsbref af den 27 Junii 1767, och uplästes, i samteliges närwaro ofwan högbemälte Konglige Collegii Utslag af den 11 December 1766, samt frågades huruwida de med de inflyttade skulle wilja öfwerens komma om den betalning sam desse borde til dem betala för så stor del i Karbennings Stångjärns Hammar med des tilhörigheter, som kunde swara emot Wallsiö smidet. Karbennings nedra Härds samtelige ägare swarade sig eij wara deremot, men höllo derjemte före at de swårligen skulle kunna träffa oklandrad öfwerenskommelse utan at Hammaren wärderades, hwiket de ock påstodo nu måtte skie: men öfra Härdens ägare wille i början hwarken godkänna inflyttningen, ingå något accord, eller tillåta wärdering samt smedjebackens afdelning til Kohlhusrum: dock sedan åtskilligt war talat, yttrade de sig äfwen nögda at wärdering nu för sig gingo, tillika med backens delande: hwarföre dermed företogs i hela Smedjelagets närwaro, samt befants och wärderades som följer

Karbenning Stångjärns Hammar

 

Koppmynt daler öre

 

En gammal men behållen Stångjärns Hammar angafs til

35 lispund wigt

 

168

 

1: nytt städ af tackjärn

 

38

 

1: städståck med städskålar och 14 ringar i godt stånd

 

100

 

1: g(amma)l men brukelig hammarhjulsståck försedd med

53 ringar och 2ne nålar af stångjärn och hwartil hörer

4 uptälgda fyrträd

 

500

 

1: hylst om 9 lispund ny

 

63

 

1: nytt hammarhjul med armar

 

218

 

2ne standare, den öfra gl. men brukelig, den nedra ny,af 2ne träd hopasatt med 7 ringar

 

60

 

2 nr slagträd behållne

 

50

 

1: hjertstock brukelig men swag

 

21

 

2 ne standsålar med tackjärns bössor och nyckel

 

18

 

Labro under hammar

 

 

 

Besningen af groft wärke med 2ne nycklar af groft järn

 

60

 

Labro under öfra standaren

 

6

 

Smedje-redskap efter förtekning, hela Smedjelaget tilhörige, wäga 11 lispund

 

33

 

 

S(umm)a

1319

 

Hammardammen större delen af sten, dock trädwärke

wid Lafwen, hwiket tillika med sielfwa lafwen är

behålligt wärderades

268

 

 

2/3 i Halldammen af sten

100

 

 

Smedjestommen med des tak mäst förloradt,

hjulhuset behållit med rännor

150

518

 

För delägande i damfästen, Smedje- och nödige Kohlhus

rum på Smedbacken anses Wallsiö Smedjelags

interessenter böra til Karbenningsboerne

betala som här uptages

 

140

1969

 

Nedra Härden

 

 

Härden med skorsten och gnisterkur, murad af gråsten

nedan och tegel ofwantil

 

160

 

g(ammal)t Härdwärke i Härden wid pass 2 sk(ep)pund

 

48

 

4 bördjärn och et städ af stångjärn angafs til 15 lispund

 

37:16

 

4 g(aml)a Härdwäggar i muren och en härdspång af tackjärn

angafs til 2 sk(ep)pund

 

40

 

½ g(amma)l hammar i slaggholet 20 lispund

 

36

 

Ett par brukelige Baljor med alt des tilbehör

 

130

 

Ny blåshjulsståck med nålar och behållit hjul

 

100

 

Smides redskap 14 lispund efter förtekning

 

42

593:16

 

Öfra Härden

 

 

Härden lika som den nedra, fast något bräckelig

 

100

 

G(ammal)t Härdwärke i härden

 

48

 

6: bördjärn och städ af stångjärn angafs til 16 lispund

 

40

 

2ne g(aml)a hällar, en härdspång 13 lispund

 

10

 

g(amma)l ham(m)ar i slagghålet 12 lispund

 

21:16

 

1 Par behållne baljor med des tilhörigheter

 

220

 

Blåshjul med 2ne stockar och nålar i godt stånd

 

180

619:16

 

Summa penningar

 

3182

Sedan föregående wärdering war gjord, företogs med Smedie backen upmätning och fördelning til Kohlhusrum, hwilken fants wara norr om Smedian 16 alnar, wäster 38 alnar och söder 20 alnar, tilsammans 74 alnar på framsidan, hwarefter belöper på hwarje fjerdedel i Hammaren 18 ½ alnar. Frågades om för fjerdedelarne först skulle lottas, eller om wederbörande eljest kunde om delningen åsämjas, warpå, efter öfwerläggning, interessenterne således kommo friwilligt öfwerens, som ock syntes wara tjenligast, at nedra Härdelaget tildelades deras Kohlhusrum i en sträcka wäster om smedian 38 alnar för deras årliga egna smide 100 sk(ep)pund Öfra Härdelaget, som äger 50 sk(ep)pund smide, söder om Smedian 20 alnar, och för Wallsiö smidet 45 sk(ep)pund, norr om smedian 16 alnar, som straxt upstakades. Widare frågades om … rum … Härdelag … swarades derpå at … derom skulle åsämjas och tidigt besörja, hwarföre derwid förblef: dock tilsades Smedielaget at nu, så fort möjligt är, jemka sin emellan och intaga sine, nu wid kände Kohlhusrum utan at hindra hwarannan, och hwaröfwer Smedie- och Hyttefogden Erik Larsson anbefaltes at hålla noga tilsyn. Således wara befunnet, wärderat och förrättat, betygar År och dag som ofwanför

O Lundström

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.