Förpantningsbrev Vallsjö smedja

Förpantningsbrev Vallsjö smedja

Sedan Högl. Kongl. Bergscollegium genom dom den 11 December 1766, behaga afslå oss Söderhörnde eller Wallsiö Smedjo delägare den handel wij med wissa Bergsmän i Carbenningsby ingådt om Njo Lisspunds årlig hammarskatts försälljande till Carbenningsboerne; och i det stället på föreställning, wij funnit oss wid, at sielfwa flytta wårt årliga Smjde Fyratjo Femb Skieppd till Carbenning hwartill största delen af Carbenningsboerne bjfallit och genom ofwannemnde Högberörde dom är fästadt, hafwa wij ansedt för nyttigt till undwikande af på fölljande Kiändbar olägenhet för oss med upburne penningars återbetalande under warande penninge swårighet, at såsom säkerhet för Carbenningsboerne Eric Larsson, Anders Persson, Lars Ersson, Olof Persson och Anders Ersson hwilka till oss försträckt penningar, nembl.

Jag Eric Ohlsson till Eric Larsson

Jag Pehr Ohlsson till dito

Jag Eric Jansson till dito

Summa

4 1/2

2 1/4

2 1/4

9

Skeppund Smjde för

Skeppund dito

Skeppund dito för

Skeppund

540 daler,

270

270

1080 daler

Likaledes wij öfrige Söder hörndeboer undfådt x af Anders Persson, Lars Ersson, Olof Persson och Anders Ersson Undfådt på förr nemnde Smjde x såsom

Jag Eric Ersson

6 Skeppund

15 lispund

- marker

810 .-

Jag Matts Ersson

3

7

10

405 .-

Jag Englic Englicsson

3

7

10

405 .-

Jag Eric Andersson

4

13

15

562,16 .-

Jag Pehr Mattsson

4

13

15

562,16 .-

Jag Olof Ersson

5

1

5

607,16 .-

Jag Anders Andersson

5

1

5

607,16 .-

Jag Johan Eliesson

3

-

-

360 .-

Summa

36 Skeppund

 

 

4 320 .-

Förpanta wåra nu mera i Carbenninge ägande Smedjedelar på thet sättet, at af näst förutnemde dem nyttja såsom annar deras Ägendom, så Länge och till dess wij kunna återbetala de på denna pant upburne Capitaler, dock utan beräknande af Ränta; Förbindandes oss at til wår hammarskatts Njo Lisspuns utsmjdande i Carbenning der årligen hwar för sig lefwerera tilräckelig kohl från Sörhörnde skogen emot gångbart pris, oss icke eller undandragandes, då wij kunna få råd at återbetala undfångne penningarne, och således sielfwa få tilträda Smedjedelarne, at då antingen efter öfwerenskommelse eller mätismanna ordom hwar för sig betala kostnaden af byggnaden med mera wid Carbennings Hammaren, Men hwar före pant hafwarena i medlertid answarar. Til Panthafwarenas säkerhet, tillåtes at thetta wårt förpantningsbref må wid behörig domstohl Intecknas; Således wara af oss belefwat och slutat, betyga wij med egne underskrifter och Bomärcken i nedanskrefne wittnens närwaru, som skiedde i Söderhörnde den 27 Junii Åhr 1767.

Eric bm Ohlsson

Pehr bm Ohlsson

Eric bm Johansson

Eric bm Ersson

Matts bm Ersson

Englic bm Englicsson

Eric bm Andersson

Olof bm Ersson

Anders bm Andersson

Johan bm Eliesson

 

Pehr bm Matsson

Såsom wittnen här till

Magn. Hagberg

Gl. Eric bm Ersson

Landbonde i Sörhörnde

 

Åhr 1768 den 23. Febr: på Wangsbro Härads lagtima winterting, är föregående af handling, in quantum juris, til wederbörandes säkerhet i lagfartsboken införd.

Ut supra

På tings rätttens wägn.

 

Carl Törneros

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.