Jakob Lagercrantz CV 1758

Ostindiefararen Jakob Lagercrantz CV

Jakob Lagercrantz, född den 4 september 1729 skrev 1758 till Kongl. Collegium: (Originalet i Krigsarkivet)

Förteckning på mina tjensteåhr och öfvriga giorda meriter till och med 1754 åhrs slut.

____________________

 

Åhr 1740 d. 31 Julij blef jag först uti Kongl. Majts och riksens tjenst antagen igenom Högl. Kongl. Amiralitets Collegii resolution at vara yngling vid dåvarande capitain högvälborne Grefven herr Carl Hans Sparres Companie; då jag sedermera ährhölt tilstånd vidare få continuera mina påbegynta studier, som besynnerligen skiedde uti mathesin, helst i de delar, som för en sjöofficerare nödigst äro.

Åhr 1744 sökte jag tillfälle i vercket få äfven hvad jag theoretice lärt, begaf mig altså i Svenska Ostindiska Companiets tjenst och blef som Volontair antagen att utgå med skeppet Stockholm; men som jag kortt för skieppets afsegling siuknade, måste jag samma resa underlåta, bevistade således allenast skieppets tackling och utredning.

Åhr 1745 gick jag siöledes från Giötheborg till Carlshamn och sedan till Carlscrona, där jag hade tillfälle öfva i min metie´, som bland annat blef uti artilleriet, då jag däruti i November examinerades uti då varande ammiral högvälborne herr Jean Utfals jemte några artilleriofficerares närvaro, gafs mig ock et skrifteligt bevis öfver min färdighet däruti, som till Kongl. Collegium inlefvererat blef. Som jag ock vid åhrets slut blef antagen för midskiefsman uti Ostindiska Companiets tjenst, så ärhölt jag ock Kongl. Collegie tilstånd mig genom utrikes fart evertuera få.

Åhr 1746 vid åhrets början gingo vij till segels från Giötheborg med skieppet Chronprintsen Adolph Fredich och utom andra platser bevistade öön Mauritius, derest wij öfverlågo. Samma åhr d. 8 Aug. blef jag under min frånvaro af Kongl. Collegie till archeliemästare-beställning befordrad.

Åhr 1748 afseglade wij från Canton i China och ankommo lyckeligen till Giötheborg d. 25 Junij. Mot åhrets slut ärhöll jag åter Kongl. Collegii permission att till mitt vidare upöfvande ännu få giöra en resa på China, då jag tillika i Companiets tjenst för fembte styrman antagen blef och utgick från Giötheborg med skieppet Enigheten d. 25 December.

Åhr 1750 d. 5 Julij blef jag under mitt bortovarande ------- af Kongl. Collegii förordnad at vara constapel.

Åhr 1751 d 14 juni återkommer vij lyckeligen till Giötheborg, då jag straxt begaf mig till Carlscrona och efter min ödmiuka ansökning af Kongl. Collegii ärhölt tilstånd få undergå officersexamen, hvilken och förrättades under presidiv af vice ammiralen högvälborne herr Vilhelm Gyllenskiepp, hvarpå till Kongl. Collegii ingafs skrifteligit bevis på befinnandet af min skickelighet, hvarefter Kongl. Collegium mig straxt på förslag till lieutenant upsatte, hvilket ock genom Hans Kongl. Majts nådigsta fullmakt af d. 31 Aug. samma år stadfästat blef.

Åhr 1752 mot åhrets slut ärböds mig af Ostindiska Compagniets Direction fembte styrmans bestäning att utgå med skieppet Prints Carl till Surate, men ---- samma bestälning var något ringa mot de sin åhr --- tid jag i Companiets tjennst varit och de tvenne lång resor jag giordt och mindre dertill med chicanerad medelst en longt sämre och mindre meriterad karls antagande till min förman, så var jag nödsakad samma tjenst mig afsäga och companiets tjenst qvittera.

Sedan den tijden har jag ingen siöresa giordt.

Min ålder är 29 åhr.

Jacob Lagercrantz

 

Jakob stannade på landbacken, utnämnd till Kaptenlöjtnant 1755.

Han blev far till 14 barn och avled den 1 december 1806.

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.