Smedkontrakt 1865

Smedkontrakt 1865

Contract med Smederna vid Wirsbo Bruk, att gälla från den 1 November 1863.

 

 1. Till 1 centner godt och felfritt Stångjern, av de dimensioner, som warda föreskrifvna, bestås 1 Cent 30 skp Tackjern. Hwad Smederna lemna mera än 1 Centner Stångjern, af nämnda qwantum Tackjern, kallas Öfverjern, för hwilket de åtnjuta betalning enligt 2dra punkten.
 2. Till hwarje Centner tillverkadt Stångjern erhåller Smederna för ordinarii Jern, hwarmed förstås 2 x 3/8 /verktum/ och hwad som i volym antingen motswarar eller öfverskjuter detta, äfvensom för alla Sorters ämnesjärn

Smideslön 0.35 Rmt

Kol 3 tunnor, eller då kubikfot räkningen för Kol vid Bruket införes 19 kubikfot, för extra dimensioner, såsom under 2 x 3/8 och 7/8 x 4kant samt öfver 5 tum bredd jämte allt för grofwa och swårsmidda dimensioner

Smideslön 0.45 Rmt

Kol 3 ½ Tunnor eller 22 Kubikfot

Utom det att förestående arbetslön och Kol komma Smederna tillgodo för allt tillverkat Stångjern och således äfven för Överjernet, erhåller de för det senare en ytterligare ersättning af 2 rd 60 öre pr Centner.

 1. För Öfverkolen betalas 5 öre pr Kubikfot, motsvarande 31 ½ öre pr Tunna.
 2. Byggningsjern bestås årligen till hwarje härd 8 Centner Tackjern, eller deras värde i penningar á 2 rd 60 öre pr Centner samt Byggningskol 8 Stigar eller 600 Kubfot, allt till lika fördelning mellan Mästare och Mästersven.
 3. Utfodring för 2ne Kor hwardera bestås såväl Mästare som Mästerswen med 22 Centner Hö och 18 Centner Halm för varje Ko.

Potatisjord bestås till Mästare och Mästarswen för utsättning af Två Tunnor hwardera, dertill de sjelfva bekosta allt arbete.

 1. Spannmål och öfvriga Uttag erhålla Smederna efter den Pris Courant, som för Bruket warder bestämd.
 2. Det åligger Smederna att hålla all för arbetet erforderlig Redskap äfvensom Kil, Skoflar, Skopor, Kolfat, Stäfvor, Städslagar, Ringar och Bläck m. m.
 3. Mästaren, som alltid bör påräkna Mästerswens tillhjälp, då den påkallas, answarar för Härden och Hammarställningen och åtnjuter derför af Mästarsven 25 Rdr Rmt pr år. Till Nålsmörja och Kolhusljus bestås årligen till hwarje Härd 20 skp Talg eller 9 Rdr Rmt; Och såsom ersättning för Städslagor 10 Rdr Rmt.
 4. Städsel erhålla Mästare och Mästarsven hwardera 15 Rdr Rmt, åliggande det dem då att hwar för sig med Bruksförwaltningens minne städsla, samt derefter förswarligen löna och föda 2ne fullgoda Drängar.
 5. Smederna åligga att biträda vid Smedjans sotning och sprutning, då sådant på kommer, utföra Slaggen på anvisadt ställe, rengöra vasklårarna, noga och omsorgsfullt vårda allt hwad som till werket hörer, och i synnerhet warsamt umgås med elden, villigt efterkomma alla befallningar från Bruksförwaltningen, allt med äfventyr att eljest i förtid blifwa från tjänsten skiljde.
 6. Såsom uppmuntran för flit och drift i Smidet må Drickspenningar, efter den Taxa, som af Egarne bestämmes, kunna Smederne tilldelas, men icke af dem såsom rättighet fordras.
 7. Odugliga Hammare sönderhuggas af Smederna utan ersättning. De deraf erhållna Smältstycken ware de antingen skyldige taga i utbyte mot Städskålar, då sådana af dem komma att göras, eller ock att till uträckning emottaga, i hwilket senare fall de få beräkna sig tillgodo 15 % afbränning samt 35 öre pr Centner i arbetslön, men icke Kol.
 8. Om Smidet af en eller annan anledning skulle komma att längre eller kortare tid af året inställas, må Smederna derföre icke ega anspråk på någon ersättning af hwad slag det wara må.

 

Wirsbo Bruk den 23 juli 1863

C A Coyet

Genom Conr Fr Kjellborg

 

Undertecknade hafva erhållit städsel för Smidesåret 1864, efter förstående Contract:

C. P. Hammarbäck, Erik E H Hedström (E H = bomärke)

L. G. Pettersson, E U Norström

Johan Petter Wickholm

 

Taxa för Flitpenningar

För utsmide af 80 Centner pr wecka erhålles Rmt 3 Rd

För ” af 85 ” pr ” ” ” 4 ”

För ” af 90 ” pr ” ” ” 5 ”

Om uti Weckosmidet ingår 1½ x 3/8, 1 ¼ x ½ eller ännu finare Jernsorter, till minst halfwa beloppet, erhålles ofvanstående Drickspenningar för ett utsmide af Centner mindre pr wecka, d v s för 78, 83 och 88 Centner.

För öfrigt iakttages att, om jernet warit värdelöst smidt eller illawerkadt eller ej kan invägas följande Måndags förmiddag eller ock annan försummelse sig visat, drickspenningarna indragas.

Hjälpsmide af främmande Smeder bekosta alltid Smeder och Drängar sjelfva. Härifrån äro Drängarna fria att sjelfva bekosta utgifterna endast under utpröfningar (?), då deras Mästare eller Mästersven desamma bestrida.

Å andra sidan stående Contract gäller äfven för smidesåret 1866; Och hafva vi denna dag erhållit städsel.

 

Wirsbo Bruk d 13 April 1865

 

Erik E H Hedström

L G Pettersson, C P Hammarbäck

E U Norström J P Wickholm

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.