Rågångstvist 1701

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Rågångstvist 1701

Rågångstvist mellan Peder Gyllenhöök och Erik Christiersson vid Lasjö hemman den 29 augusti 1701

 

Emellan Häradshövdingen Välb. Hr. Peder Gyllen-Höök, kärande och Prosten i Fernebo församling Ärevördige och Höglärde Hr. Peder Christiernin å sina barns vägnar av förra kullen, igenom dess broder Comisarien Högaktade Hr. Erik Christierson med Kaplanen därsammastädes vördige hr. Peder Harkman, samt jordägarna av Västerbykihl, Hans Matsson, Pär Johansson, Pär Göransson, Olof Mattsson, Pär Johansson Olof Ersson, Anders Jonsson och Per Nilsson, så och torparna av Muren Lars Ersson, Olof Ersson, Anders Matsson, och Johan Isaksson tillika svarande, angående rätt laga rågång (”rösegång”) och skillnad emellan bägge Lasjö frälsehemman på den ena och Bro med Västerbykihl och Muren i Färnebo Sn: på den andra sidan, varom jämte expenser tvistat, är detta Extraordinarie Syne Rättens dom, avsagd vid Jonsgård [Jönsgård?] den 29 augusti A: 1701.

Det haver Extraordinarie Syne Rätten uti ögnasikte tagit den rågång som käranden påstå vara rätt skillnad emellan Lasjö och de ovannämnda hemman, och i begynnelsen därav befunnit ett riktigt röse kallat Klingröset, som av parterna bägge sides emellan odisputerlig och godkänd terminus a quo, sådan de fram uti linjen alt intill Fallängs torp ense äro, men begynna där att bliva skiljaktiga, så att käranden efter ett uppvist dock rubbat röse vilja gå på den norra, men svarandena efter ett annat icke långt därifrån upstående röse närmare inåt Lasjö på den södra sidan om bemälte torp; havandes käranden uppvisat vidare sin påstådda linie ifrån bemälte Fallängsröse åt Nyängs Kohlmosse – Lorehäckbergs [?] – Gufbergs – Godrösen, men svarandena ifrån deras pretenderade Fallängsröse och

 

sid 1

 

förbi Kohlmosseröset fram åt Klacken [?] och Gästkärrs röset etc. förmenandes väl svarandena denna deras uppvista linje så mycket hellre böra för den riktigare skillnad ommälte byar emellan erkännas som Riddare Syns domen av den 1 augusti 1682 emellan framlidne Prosten och kyrkoherde i Väster Färnebo Hr. Nils Prytz och samtliga jordägarna av Västerbykihl förmår dock Bro hemman efter situation och bohlskifte skall sträcka sig in emot Lasjö rågång varefter och igenom Exekution d. 17 oktob. 1682 verkställd, denna deras påstådda linje blivit upprättad, den de sig vilja hålla vid, så länge bemälta dom ej blivit lagl. återvunnen, med vad mera svarandena skriftligen ingivit, och protokollet vidare uttrycker. Men som käranden sin upptedda linjes riktighet beviste, icke allenast med framlidne Mats Knutssons i Västerby attest, den han sedermera igenom sin död bestrykt [sic!] af d. 10 decemb. 1690, att uti hans besittingstid på Lasjö, så väl som dess faders och farfaders, och av urminnes tider, har den linjen, som ifrån Fallängs - åt Nyängs – och Gufbergs rösen sig sträcker varit för riktig erkänd emellan Lasjö och Västerbykihl med Bro hemman, utan och med en emallan honom och Hr. Claes Prytz, som då var possessor till Bro hemmanet, 1693 d. 10 april upprättad och d. 6 septemb. 1693 på Vangsbro Härads Ting intecknad förlikning intygat det samma skillnad är den rätta; kommandes det därtill, att icka allenast Lasjö här intager emellan bägge dessa linjer, och de icke af urminnes tider intagna, ej heller av svarandena på något sätt bevisat vara lagl. bestridd, utan och att Västerbykihlborna haver igenom

 

sid 2

 

härads laga dom blivit fälda till plikt för den åverkan som de på en skogstrakt bägge dessa linjer emellan ifrån Lasjö borthuggit; viljandes väl svarandena soutinera det icke Claes Prytz skall haft i våld, att igenom förlikning tvärt emot Kongl: Majts: förordning giva något bort ifrån Bro hemmanet och dy [ty] förlikningen ej uti någon consideration böra komma; alltså och emedan bemälte förlikning icke kan dit hän appliceras; som vore denna emellan linjerna tvistiga skogspark igenom gåva söndrat ifrån Broo hemmanet, utan fast mera derav klarligger [?] tillhanda är, att bryta i förmåga av Hr. Häradshövdingens Gyllenhööks uptedda skäl, så väl som att han hos sig själv varit kunnig om rätta beskaffenheten härav, har måst tillstå denna för den rätta rågången, vars riktighet käranden nu med flera skäl corroborerat haver, men å svarandenas sida under deras linjers framgående intet blivit contarium igenom några laga rösen bevist, eller sådana, som deras pretenderade linie uvisa, utan visa skillnaden emellan Bro och Västerbykihl, mindre da något enda röse, varest man sådana borde uppta kunnat, utan synerätten måst uphöra vid några små stenar som av annor händelse blivit på en berghäll nyligen ihoplagda, utan den ringaste liknelse till något röse. Vad och den påberopade Riddare Syns domen beträffar, kan den så mycket mindre till käranden extenderas som Lasjö jordägarna vid den synen ej varit instämda, och således ej ohörda kunnat där uti begripas, som de och uti berörda dom ej för någre parter nämnde finnes, änskönt till deras prejudice och uti deras frånvaro, vid execution över berörda dom något förseende [?] förelöpa kunnat.

 

sid 3

Fördenskull har Syne Rätten, i anseende till de av käranden anförda skäl, äntligen för rättvist prövat, det bör Lasjö frälsehemman vara ifrån Västerbykihl och Bro åtskilda efter den linjen som ifrån Klingeröset – Holmbergs – Fallängs – och Nyängs rösen till Gufbergs röset sig sträcker, vilket ock ett syningsinstrument af d: 15 juli 1690 giver anledning till: Börandes altså de dessemellan rubbade rösen i sitt förra rum av trovärdiga män behörigen upprättas, och skola Västerbykihl och Bro hemmans jordägare betala till käranden förorsakade expenser 50 Dr. Smt. Men vad torparna af Muren och skillnaden emellan dem och Lasjö vidkommer, aldenstund de påstå sig vara afgärda ifrån Mälby bohlstad, och samma bohlstads jordägare nu till denna syn ej varit lagl. instämda, dy kan rätten för denna gången sig däröver ej utlåta. Datum ut Supra

 

Ex Protocollo

På extraordinarie Synerättens vägnar

Petter v. Bysingh

 

Likt denna dom har Ärevördige hr. Prosten för jordägarnas vägnar i Bro, i rättan tid med sina 3 Rd. smt. vädjat under lovl. Lagmans Rätten med protest på expenser hinder och skada. Quod testor

Petter von Bysingh

 

I lika måtto uplade Häardshövdingen Välb. Hr. Peder Gyllenhöök i rättan tid sina 3 Rd. smt. till sin rätts conservation, med protest på expenser hinder och skadestånd a termino ad terminum, quod testor

Petter von Bysingh

 

 

Renskrivet 2011 av Carl-Thomas von Christierson