Rågångstvist 1667

Rågångstvist 1667

Rågångstvist mellan Ebba Brahe, Gunnilbo, företrädd av Måns Christierson, och hemman i Västervåla den 7 september 1667

 

Uti lagvadda [vädjad] Syne sak emellan Appelanterne Wåhla Boda (nu Bodarna) Vreta (nu Vretarna) och Västansjö hemmans bolbyar med Grummelsbo [?] och Fregesunds (nu Friggesund) torp genom deras fullmäktige Färna Bruks Bokhållaren välk. Antonius Permänt kärande, och Hövälborne Greva Fru Ebba Brahes befullmäktigade och Bruks Förvaltaren välbde Måns Christierson svarande, angående bolstadde skäl och skillnad emellan Högvälborne Grevinnas frälsehemman Naddebo med Herretorp, och Eriksbo i Gunnilbo Socken och över bemälte hemman i Wåhla Socken och, i det kärande förmenar sin rågång sig sträcker Sydöst till Söder från Rudkärrs stolpe och nordväst till norr åt Freggesund (nu Friggesund) och så vidare i samma af svarande förmente linje till et påberopat förskövlat röse nordan om Gäddetjärnet; men Grevas fullmäktige där emot bestrider, att bliva vid sin Principalinnas förmedelst d. 1. Sber: 1664 erhållen laga synedom till erkände rågång ifrån bemälte Rudkärrs stolpe S:S:ost /till N:N: väst streck rätt åt Särvetjärns (nu Sarvtjärn) sten jämväl och i lika måtto åtnjuta 1627 d 2 Octbr avsagda och förlängst in Rem judicatam gången och nu av contraparterne diskulterade [diskulpera - fria] laga synedom, emellan Naddebo och Brickens byamål och rågång, Pretenderandes emot var andra om de-

 

sid 1

 

fusion [decision ?] och vedergällning för härav flytande expenser hinder och skadestånd jämväl [jämbväll] om förbudsbrott, plikt och annat mer: Är detta Lagmansynerättens Resolution och dom avsagd vid Killinghammar d. 7. Sber: 1667. Utav parternes andragne och in Actis finnande skäl jämte bägges utvista rågångers noga besiktigande och omprövande, kan rätten ingen av parternes förmente och påberopade skillnad med sina råmärken Approbera och gilla, utan dömer och gillar, att mitt emellan Savetjärns (nu Sarvtjärn) sten och Gäddetjärnet skall uppsätta en rättare (?) dessa nu stridiga parter emellan, visandes därifrån strecket rätt till Rådkärrs stolpe, så långt, som Våhla bornas skillnad sig dit ut till Ramnäs rågång sträcker, var emellan och efter samma linje skulle uppsättas laggilla rå och rättare vederbörande till en korrigerande skillnad och rörgång [rågång], och av ingendera parten i någon måtto den hädan efter skall överträdas, utan obehindrad njuta vad som inom samma nu decernerade och upprättade skillnad finnas vara begripen, och icke med oklandrat urminnes hävd kan förhindras, förnöjandes Feggesunds torpare för sitt anlagda arbete därstädes, där honom icke efterlåtes vidare torpet at besitta, och uti det

 

sid 2

 

övriga om Expenser och annan pretention samt förmenat förbuds brott plikt upphäves, att därigenom varder denna tvisten ändat och slättat och detta med rätta Actum ut supra

På lagmans Rättens vägnar

Johan Gust: Örnevinge

 

Concordare vidi

P: O: Lindgren

Renskrivet 2011 av Carl-Thomas von Christierson.

 

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.