Hasseltorp

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Hasseltorp

av Bengt Antonsson, 2016-02-12

I mitt vardagsrum på Holmtorpsvägen 27 sitter namnskylten till Hasseltorp (Kulltorp 2:3), målad med frihand av konstnären Axel Hörlin som dekorerat Virsbo kyrka, Virsbo Herrgård och Tallåsen. Han har dekorerat flera kyrkor som Sunne och Dalby och hans konst finns på Nationalmuseum och andra museer runt om i Sverige. Namnskylten fanns tillsammans med skyltar för Klinganstorp och Kulltorp på vinden i Brukskontoret när det avsynades inför överlämnandet till ny ägare 1988. Skyltarna målades kanske på 1930-talet och torpen ingick i en markbytesaffär 1968. Jag har försökt reda ut för vilka hus skyltarna målades och insett att de boendes, ägarnas och lantmäteriets behov av särskiljande namn medfört att namnskicket skiljer sig mellan Virsbo och Västerfärnebo. I Virsbo har gårdarna nästan undantagslöst behållit sina ursprungliga namn som endast i något fall är samma som den boendes. I Västerfärnebo var namnändringar vanliga och gårdarna fick ibland de boendes namn som Lars-Mats och Ol-Jons. Jag har sökt de namn som användes i Virsbo i mitten av 1900-talet, i Västerfärnebo kallades husen något annat och det ansågs kanske inte vara lämpligt att pryda husen med namn som ingen på orten använde.

Soldattorpet Klacken finns på flera kartor, Hasseltorp kan lokaliseras genom en bortforslad loftbod. Ingmari Ekmans släkt bodde på Kull i byn med fem gårdar. Margareta Claesson-Heljeberg växte upp på Ol-Jons i Sörål och minns gårdarnas namn och de boende. Sven Mattsson, skogvaktare på Wirsbo och Lars Engwall, som arbetade i Wirsbos skog på 1960-talet, vet att Kalle (Karl Hjalmar) Andersson bodde i gården Kulltorp, öster om byn Kull. Häradsekonomiska kartan Salbohed från 1905 kallar denna gård Persbo. Jag saknar namn bara på en av de Wirsboägda gårdarna, den nordöstra gården i byn med större och ett mindre hus får därför antas ha kallats Klinganstorp.

1872?

köpte brukspatron C F Norling på Forss 1/8 mantal Kulltorp, Kulltorp 1:4.

 

1903

ingick fastigheten i Wirsbos köp av Hörnsjöfors.

 

1909-02-16

köpte inspektor A Jäderlund på Forss soldattorpet Klacken, soldat No 127 Åhlberg i Bergs kompani, Västmanlands regemente om 14,8 kappland tillhörigt ett mantal kronoskatte No1 och ett halft mantal kronoskatte No 2 i Söder Åhl för 700 kr. Köpet överfördes i maj 1911 till Wirsbo AB. Enligt Forss kassaböcker betalades den 31 februari 1910 300 kr för soldattorpet, möjligen till roten för byggnaderna.

 

1913

sålde Wirsbo Hörnsjöfors herrgård och behöll skogsfastigheterna.

 

1929

sålde Wirsbo 7 fastigheter i Norrål, Sörål och Svarvarbo.

 

1930

köpte Wirsbo Kulltorp, Persbo eller Klinganstorp 1:15 av Anders Nordström.

 

1936-12-19

köpte Wirsbo Kulltorp 1:4 av Anders Nordström

 

1968-04-10

Wirsbo bytte mark med Barbro och Anders Andersson, Wirsbo lämnade alla torpen i Kulltorp.

1940-talets hus enligt Margareta Claesson-Heljeberg:

 

100 Hassels (Virsbos Hasseltorp)

 

101 Liljeros, där bodde Stickerskan.

 

102 på övre botten arbetade skomakare Pettersson. Sonen Anton gifte sig med Siv Svan och tog namnet Rahlgår, släkten äger ännu fastigheten.

 

103 Det fanns ett nu rivet mindre hus. Där bodde Skinn-Anna som kan ha fått namnet från maken som garvade eller sydde skinn,

 

104 Bohlströms (Virsbos Klinganstorp)

 

105 Kulltorp (Lantmäteriet även Persbo)

 

106 Klacken.

 

I Wirsbo historiska arkiv förvaras arrendekontrakt och koncept till mantalsskrivningar. I mantalsskrivningskoncepten anges en familj boende på Klacken, övriga familjer på Kulltorp. Arrendekontrakten anger Klacken, Klinganstorp och Kulltorp. De boende jag anger nedan kan därför ha placerats fel.

 

I Forss bruksredovisning 1901 finns Brukaren Arvid Andersson, Kulltorp som landbonde, den ende i Kulltorp. Det var möjligen Anderssons sista år som landbonde där.

Debet

(landbondens utgifter)

 

Kredit

(landbondens inkomster)

 

 

 

 

 

 

 

1900

 

 

1901

Dagsverks Conto

 

Nov 1

Skuld fr. 1900

26,47

Okt 31

8 sm mansdagsv a 1 kr

8,00

Dec 22

Kassa Konto

20,00

 

Skogens Conto

 

1901

 

 

 

Kolat och levererat

 

Feb 14

Do

40,00

 

vid Seglingsberg

 

Mars 1

Do

30,00

 

51 Stigar Kol a 3 kr

153,00

April 1

Spannmåls Konto

34,89

 

Plank och Bräders Conto

 

Juli 1

Kassa Konto

20,00

 

Forat till Högfors

 

Okt 31

Arrendens Conto

 

 

695 st Slanor a 3 öre 20,85

 

 

1/2 år arrende

 

 

169,8 kbf virke a 6 öre 10,19

31,04

 

Contant

62,50

 

Jordbruket i Sör Åhl

 

 

4 sm mansdagsv. a 1 kr

4,00

 

1009 famnar rensdike a 5 öre

50,45

 

Fordran till 1902

8,63

 

Fors Gård

 

 

 

246,49

 

Kört flyttsaker fr Norberg

 

 

 

 

 

2 dagsv med häst

4,00

 

 

 

 

 

246,49

(51 stigar kol motsvarar 2 milor och 25 foror. Kolningsskyldighet kan ha varit en del av arrendekontraktet och priset 3 kr därmed inget marknadspris.)

Hasseltorp

(Hassels enligt närboende)

 

1932, 1936 och 1937 mantalsskrevs

Hassel, Oskar Henning, 1886-03-10

Hustrun Hilma Sofia, 1887-03-27

Dottern Svea Sofia, 1911-03-27

Sonen Gustav Helge, 1915-09-30

Dottern Dagny Margareta, 1917-08-16

Sonen Oskar Harry, 1923-12-01

 

1951-03-14, Karl Erik Kjellbom, årshyra 389 kr.

 

1954-06-15, Erik Forsberg, årshyra 389 kr.

 

Strömberg

Anders Andersson 1971

Asplund 1971 – 1998

Bärgård 1998 – 2001

Sven Björkman 2001 -

Klinganstorp

(Bohlströms enligt närboende)

 

1932 mantalsskrevs

Karl Axel Olsson, 1900-10-31

Hustrun Elna Sofia, 1899-10-19

Sonen Karl Gösta, 1922-06-04

Sonen Karl Göte, 1923-12-11

Dottern Gunhild Anna-Lisa, 1923-12-22

 

1936-1937 mantalsskrevs

Henning Axel Bohlström, 1997-10-08

Hustrun Jenny Maria 2002-06-26

Dottern Svea Ingegärd, 1922-04-07

Sonen Henning Evald 1924-05-05

 

1951-03-14 Holger Pettersson, årshyra 377 kr

 

1952-03-14 Stig Lindén, årshyra 377 kr

Klacken

 

1784 och 1785 levererade Soldat No 127 Mats Matsson Ålberg i Söråls rote, Bergs kompani av Västmanlands regemente till Wirsbo Bruk 46 ½ respektive 22 ½ stigar kol för rdr 21.3.3 resp rdr 10.-.- . Han fick avsked den 3 juni 1788 vid 49 års ålder efter 21 års tjänst.

 

Den 15 april 1908 och den 16 september 1908 fick Forss gård rotelindring om 29,18 kr respektive 43,29 kr för roten, möjligen i samband med rotens upplösning.

 

1932, 1936, och 1937 mantalsskrevs

Robert Pettersson, 1891-10-05

 

1951-03-14, Gustav Algot Söderlund, årshyra 353 kr

 

1951-10-14 Holger Pettersson, årshyra 377 kr

Kulltorp

(Persbo enligt Lantmäteriet)

 

1901, 1907 och 1908 mantalsskrevs

Wilh Norgren 1870

Hustrun Hanna 1866

Dottern Wahlborg Elisabeth 1894

Dottern Hanna 1896

 

1910, 1913 - 1914 mantalsskrevs

Wilh Norgren 1870

Hustrun Hanna 1866

Dottern Wahlborg Elisabeth 1894

Dottern Hanna 1896

Dottern Gunborg Elisabet, 1899

 

1936-1937 mantalsskrevs

Axel Evert Ahlgren, 1902-06-15

Hustrun Ragnhild Margareta, 1911-05-21

Dottern MajBritt Margareta, 1934-04-06

 

1968-04-10 Karl Hjalmar Andersson, årshyra 451 kr. Han arbetade i Wirsbo smedja, använde traktor till och från arbetet.

Under Wirsbotiden renoverades Hasseltorp 1947 av en man från Rosshyttan och målades 1959 för 3 862 kr.

Kulltorp fick nytt hönshus och ny redskapsbod 1949 – 1950 för 3 000 kr och 1 202 kr.

Klacken målades 1959 för 2 893 kr.

Vid Klinganstorp revs 1959 delvis ett uthus och torpet målades för 12 345 kr.