Forss; kartong 7, 8 & 12

Forss arkiv i Wirsbo historiska arkiv

Kartong 7, 8 & 12

WB arkiv, kartong 7

Flertal dokument angående fastigheter i Västerfernebo - Västervåla - Ramnäs.

Flertal dokument angående fastigheter i Västervåla - Ramnäs.

 

WB arkiv, kartong 8

1652/1730

Flertal fastighetshandlingar med köpebrev och gåvobrev, bland andra Baltahazar Marschalls köp av Gammelby, Köp av Norråhl. Jordebok från 1660? Med räntor från Gammelby och Näs, bland andra till Beata Leionhufvud.

Senast daterade handling i fascikeln är daterad 1769, vid slutet av september månad. Där anges (texten är här något normaliserad) att gränsen (Lineen) gick på norra sidan av Virsbo Bruks hemman i Norr Ål och Fernebo socken, emot Per Persson Böös skog; närvarande bemälte Böös och skogvaktaren Olof Lindhman vid Virsbo, Och gjordes början på östra ändan, vid Norr Åls åkergärde, därest det förstörda ändarået ånya uppsattes, tätt utanför gärdesgården. NB: vid denna linjegång, följdes 1716 och 1717 års delningskarta, över Norr Åls och Forss skogar, varefter linjen utstakades till Gersjön, därest en gammal ibleckad (?) tall står, men röset var förstört, som upprättades; emellan bägge desse nu upprättade rösen och i synrät linea, fants af gammalt, tvenne ledare, som ock litet förbättrades. Samma Linea Continuerades över sjön och efter Chartans anledning 175 alnar från sjölaggen(?) längre i väster, till det första knä på denne skillnad, varest gamla bleckningen var tydlig, men röset borta, varföre där även ett nytt röse med tvenne "wettare" uti uppsattes, som utvisar krokens storlek, hela linjen håller

I längd

3 120 alnar

Härifrån och över årlängarne (?) till Uggelbergsröset

3 210 ”

 

6 330 ”

I vägen sattes på berget en ledare.

 

Härifrån till Ringmåseröset

1 840 ”

omskolades i vägen. Vidare över Ringmossen och

 

Glasberget till det 4de knä

2 780 ”

varest röset även var förlorat, som upplagades med

 

tvenne vettare (?) uti, för kroken skulle

 

och sist till vägröset i Gammelby skillnaden

2 580 ”

i vägen sattes tvenne ledstenar.

 

Hela sträckningen är alnar

13 530 ”

Vid denna linjeuppränsning märkes att alla på sidorna stående större träd iblekades, på den sida som wetter åt linjen, och med 3ne "eller så kallade Wåskolor" (?) inhögges, att man därav kan finna på vilkendera sidan som rågången det står.

Copia

Extract af det Wärderingsinstrument som A:o 1701 är hållit öfver de i Fernebo Sockn belägne och under Hytterättighet till köp begärte Cronohemman.

Åhlbo.

Cronohemman om 3 öresland som för detta År 1632 ? köpt till Frällse af Gref Magnus Brahe hawer änsedan det och till A:o 1688 warit possiderat, men då Kongl Maijt och Cronan hemfallit och åhr 1690 skattlagt efter nya Methoden ifrån 1/12 till 3/8 hemman. Åbors nu för tiden af Mats Ersson ...

Wästgiöthetorpet.

¼ Cronohemman utmed stora Kopparbergslandswägen belägit, är af ? Hr. Jacob De la Gardie och dess arfwingar under frälse wordit possiderat till A:o 1690 då igenom Reduction Kongl. Maijt och Cronan hemfallit, åbors för tiden af Bonden Anders Persson ...

Norråhl.

1 Cronohemman om 4 1/3 öresland, som åbos af Pehr ?son, hvilken kommit hit för 2 ½ åhr sedan efter den förre åbonn Mats Andersson, som för dess oförmögenhets skull det ej längre förestå och bruka kunnat, har för detta warit köpt till frälse af Kongl. Drotsen hr Grefwe Magnus Brahe, ? ? sedan det och till A.o 1689 än wardit possiderat och nu under Militien samt fendriken af Bergs Companiet ...

 

WB arkiv, kartong 12

1851

  • Ägobeskrivning från Norråhl inför laga skifte. Kaptensbostället beboddes av kapten, friherre H Falkenberg, 4 öresland av Silfverschiöldarna på Wirsbo, 1 öresland 7 1/5 pnningland av Eric Ersson, 22 4/5 penningland av Jan Persson, 1 öresland 2 penningland av enkan Anna Olsdotter och 1 öre 2 penningland av Per Jansson. Arealerna tyder på att Wirsbos gård var 3 gånger så stor som skatteböndernas och kaptensbostället var 3 gånger så stort som Wirsbos.

1855.12.03

  • 8 handlingar om laga skifte för Norråhl.

 

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.