Forss; kartong 23 & 24

Forss arkiv i Wirsbo historiska arkiv

Kartong 23 & 24

WB arkiv, Forss, 1800-tal, kartong 23

 

Ekonomiska redovisningar

 • från Olof Janses till Magdalena Grave och Sven Björkenstam angående Sör Åhls Tull Qwarn (= Lugnets kvarn) för åren 1809 - 1828. Av redovisningen framgår att Magdalena Polhammar betalade 1 200.-.- den 1 maj 1806.
 • Landbonden Jan Jansson i Albrektsbo. Fordran 1 845.10.06 specificeras.

 

Värderingar

1801.09.15

 • Magdalena Grave beskriver Forss.

1803.11.14

 • Magdalena Grave pantförskriver Forss till Kongl Ordens Gillet.

1803.09.5

 • Häradshövding P Waller värderar för brandförsäkring Magdalena Graves Forss till RD 15 313.43.6.

Forss med inkomster från Åker, Äng, Skog, Fiske, Mjölqwarn.

Frälsehemman

Lasjö, Forss by,

Skattehemman

1/4 dels hemman Albrektsbo

¼-dels Bro

Forss by.

1803.09.15

 • Häradshövding P Waller värderar detaljerat på 18 sidor tre byggningar, Caractersbyggning, nyupsatt 1780 af moget talltimmer i två våningar, 41 ½ alnar lång, 22 ½ alnar bred och 11 ½ alnar hög täckt med brutet tak, 11 rum och mjölkhvalf. RD 1 419.44.8.
 • Flygelbyggning, upsatt på 1760 af moget talltimmer, 22 ½ alnar lång, 14 ¼ alnar bred och 5 ¼ alnar hög. 5 rum, förstuga med trappa till vinden och contoir samt 4 kamrar, RD 273.37.-.
 • Flygelbyggning av outredd ålder af furutimmer, 22 ¼ alnar lång, 15 alnar bred och 4 ¾ alnar hög. 6 rum, förstuga med kök och 4 kamrar, 2 Contoir, ett från förstugan och ett i en kammare. RD 187.47.6. Tillsammans 1 881.33.2 Värderingen finns i 2 exemplar.

1806.03.24

 • Skuldebrev utfärdat av Anders Hansson och Kajsa Ersdotter, Nystnäs.

1812

 • Förteckning å de Inventarii, Persedlar som icke tillhöra kjöpe-afhandlingen af Forss egendom, vid Herrn Lagman Björkmans tillträde den 14 mars 1812 och hvilka äro följande:
 • Jern i StångjernsWärket, smidesjern, kohl, stångjern, verktyg, kreatur i lagården, mjölqwarnstenar sågtimmer, den nyuppsatte Soldatens Persedlar m.m.

1812

 • Förteckning å de inventerier, som enligt köpecontractets lydelse, egentligen tillhöra Lagmannen ….Sven Björkman vid tillträde av Forss …. Den 14 mars.
 • Härdjärn och järn i Stångjernshamrar, diverse inventarier vid Stångjärnswerket, Redskap som smederna ansvara för, Kjör- och ÅkerRedskap, Brandredskap, I Bränneriet och Brygghuset, Boskaps - Kreatur, Getter och bockar, Får, Qwarnens inventarier, Sågens inventarier, Klen-Smedje-Redskap, Fiske-Redskap, Hästar, Såg-timmer, Lång-timmer.

1815

 • P Waller utrönar på begäran av Sven Björkman vilka inteckningar som besvärar Forss.

1826.12.08

 • Enligt Sven Björkenstams begäran att uppteckna Jan Jacobsson i Lasjös hela egendom, och den med qvarstad belägga, på grund av fordran om 1 007.44.-. Värderingen blir 725.-.-.

 

Smidet vid Forss

1804

 • Protokoll från Bergmästar Ämbetets Gust. Joh. Juinks besök på Forss med anledning av Magdalena Polhammars ansökan om utökat smide till 450 skp. Koltillgången undersöks noga.

1804

 • Brev från Gust Johan Juink angående ansökan om 450 skp smide.

1807.06.02

 • Bergscollegiiet angående begäran att få flytta den förstörda Prästhytte smedjas smide, 50 skp till Sven Björkenstams Lämsmedja som därefter skulle priviligieras för 190 skp, och 145 skp med hälften var till Olsbennings Öfvre och Nedre Bergsmanshammare.

1846.08.06

 • Bergmästare Abramham Hülphers rapport från besök vid Rosshytte bergsmanshammare för eventuell hitflyttning av smide från Prästhytte bergsmanshammare.

1859.06.01

 • På begäran av Forss egare intygas att Byggmästare Fernling vid sågning och malning vid Westerby werk begagnade vattnet så illa att det blev brist vid Forss stångjernssmedja. Förre smeden Anders Forsell från Boda.

1859.10.20

 • Bergmästar Embetet ger Bruksegaren Fr. Ax. Östman oinskränkt tillwerknings- och wågföringsrätt från och med innevarande år vid Forss Bruk.

 

Arrende kontract

1803.04.19

 • Magdalena Grave upplåter 22 ½ penningland i skattehemmet Forss till Eric Mattson.

1820.01.17

 • Sven Björkenstam arrenderar ut ¼ dels hemman Prästhyttan till Jan Mattson. Arrendet upphör den 14 Mars 1825 på grund av Jan Mattsons obestånd.

1826.01.04

 • S Björkenstam arrenderar ut ¾-dels frälsehemman om 2ne öreland Albrektsbo till Anders Larsson

1845.06.07

 • LandshöfvdingeEmbetets Dom om avflyttning från Forss av arbetaren Adolf Zetterlund med sitt husfolk. Hustrun delgavs domen.

 

Laga syn

1806.05.08

 • Fru Magdalena Graves tillträdande arrendator landbonden Izac Andersson från Häggebäcken och afträdande landbonden Per Olsson på ¼-dels skattehemman om ett öresland - 6 penninge i Forss. Brist 27.8.-. Per Olsson hade under åtta år avhjälpt brister om 85.26.8 och bristerna behövde han ej betala.

1806.05.08

 • Fru Patronessan Polhammars tillträdande landbonde Per Olsson och afträdande Olof Ersson på 3 öresland i Forss. Brist RD 43.47.8.

1807.08.31

 • Fru Magdalena Graves tillträdande arrendator Jan Larsson på Nystnäs. Bristen värderas till 25.39.6.

1814.06.03

 • Sven Björkenstams hemman Prästhyttan. 374 Helgiltiga, 300 Halfgilda och 359 famnar Kasserade Gjärdesgårdar. 491 Helgiltiga, 568 Halfgilda och Kasserade famnar Diken.

1816.10.28

 • Lagman Björkmans tillträdande arrendator drängen Anders Persson på Hagby i Norr Hörende. Bristerna är ej summerade.

 

Utmätningar

1845.10.06

 • Utmätning hos landtbonden Jan Jansson i Albrektsbo för obetalda arrenden, 105.32.- och brist vid laga syn 447.45.4. Utmätt egendom uppgick till 206.-.-.

 

Auktioner

 • Sven Björkmans ca 70 inrop på auktion i september 1812 på W. Fernebo Prostgård uppgående till 745.6.-.
 • Sven Björkmans ca 80 inrop på auktion den 6 och 7 oktober 1812 på Forss uppgående till 243.2.7.

 

Lagfarter och köpebrev

1802.11.12

 • Tvist om skogslott med Matts Jansson i Hedåker.

1803.03.16

 • Magdalena Polhammar byter till sig 22 ½ penningland i Forss by mot ett öresland i Bolandet af Anders Nilsson och betalar RD 222.10.8 i mellanskillnad.

1806.11.26

 • Eric Mattson i Forss köpt för 44.21.4 nio penningland …………

1807.11.26

 • Försäljning till sochneskräddaren Mats Jansson mina på Hedåkers ägor efter mina föräldrar ärfvda 5 1/3-dels penningland hus och jord uti Westerby för 1 500 Daler eller, åttatioåtta Riksdaler 42 skillingar 8 runstycken. Cattarina Pehrs.

1807.11.??

 • köper Magdalena Grave från dödsboet efter Eric Pehrsson i Nystnäs genom Jan Hermansson Eric Perssons gård.

1807.11.27

 • Fru Patronessan Polhammar

1809.04.06

 • Jan Jansson i Vesterby

1810.04.04

 • Unga Jan Jansson i Rotfallet, Folkärna köper för 2000 RD af unga Matts Mattson i Rosshyttan 1 öresland 4 penningland i Norr Hörende Wästergården.

1811.04.06

 • Matts Jansson i Vesterby

1814.02.07

 • Exekutiv försäljning av Anders Hanssons ägandes ¾-dels hemman Presthyttan. Sven Björkman ropade in för RD 757.1.5. Det hela överklagades av Anders Hansson till Landshövdingen.

1816.05.06

 • Sven Björkman köper ett öresland 10½ penningland eller 9/32-dels skattehemman i Fors by av aflidne nämndemannen Matts Ersson i Forss bys omyndiga dotter Stina för RD 2 250.

1817.04.25

 • Lagmannen Sven Björkman köper av Johan Pehrsson ett fjärdedels skattehemman om 2 ½ öresland i Söder Hörende 3 200 RD.

1826.09.11

 • Anders Andersson överlåter till Sven Björkenstam för 40 RD banco besittningsrätten till den torplägenhet han övertagit från soldaten Götberg

1847.12.18

 • Lagfart för Sven Björkman å ett öresland 10½ penningland i Forss by, köpt av Anders Pehrsson i Muren.

 

Övrigt

1803.10.15

 • Häradshöfvdingen P Waller intygar att Magdalena Grave visat upp 7 åtkomsthandlingar till Forss melllan 1770 och 1802.

1805.09.19

 • Häradshöfvdingen P Waller intygar att Magdalena Grave visat upp värderingar av Forss uppgående till RD 15 313.43.- upprättad av Bergmästaren von Engeström 1804.12.11.

1807.08.31

 • Gränsprblem vid soldaten O Götbergs torp.

1821.10.20

 • Gränsproblem vid Presthyttan.

1858.07.01

 • Avskrift av förbindelse

Som Mjölnarlärlingen Eric Carlström från Långsjöby i Karbenning socken genom hans oförsiktighet blef, uti Forss Qvarn den siste januari månad, så illa skadad uti ena handen att han genast måste afföras till Lazarettet i Västerås där handen aftogs och hvarefter han för läkandet vistades uti 121 dagar, hvarför räkning ankommit från Lazarettssysslomannen M Sellig på RD 60 och 10 öre riksmynt så förbinder jag, hans fader, mig att låta ofvanberörde min son återkomma i tjenst till Byggmästaren C J Bergqvist vid Forss och tillåta Eric vara hos Bergqvist så länge det fordrar till dessa RD 60 och 20 öre blifva afbetalda, och äger Byggmästare Bergqvist pröva huru fort detta kan gå, allt efter som Eric kan genom duglighet fullgöra denna afbetalning. - Jag dess fader vill likväl så fort jag kan, efterhand, göra afbetalningar i contanter, så att ifrågavarande skuld ju förr dessto heldre blir betald. -

Emellertid har Byggmästare Bergqvist lofvat att genom Br Patron Östman liqvidera Lazarettet. -

Per Carlsson i Långsjö

1863.02.10

 • Rågångs- och Rösebeskrivning öfver egorna till Forss med hemmanet Sätertorpet.

 

WB arkiv, kartong 24

1800.10.8/9/10

 • granskades Forss torp efter kallelse av Magdalena Grave
 • Sätertorp, torpare Eric Sörbom 4.- tunnland åker och äng
 • "-" torparen Mats Jansson 20,19 tunnland åker och äng
 • Fattasbo gamla Pehr Olsson 7.28 tunnland åker och äng
 • Wästra Fattasbo torparen Jan Jansson 7.30 tunnland åker och äng
 • Werlingsmyran torparen Olof Ersson 9.12 tunnland åker och äng

1851.02.27

 • Protokoll från sammanträde med kommitten för Wagnsåns sänkning. Notarien Herr A F Polheimer på Forss fick rättegångsfullmakt. Vid protokollet baron H Falkenberg.

1853.10.12

 • Beskrifning öfver Wattendraget mellan Fors och Svanå Bruk jemte den vattensjuka terrängen deromkring. Fors egor hade 66.22.5 tunnland av totalt4 270.4.2. Det fanns 115.20.2 tunnland fräkenslogar i sjöarna, däraf inga under Forss.

1857.08.19

 • Utdrag ur uppgift om översvämmade arealer i Vagnsåns i Väster Fernebo. Totalt 2 578.11.2 tunnland, därav Forss 66.22.8.

1857.07.28

 • Protokoll från sammanträde med kommitten för Wagnåns sänkning på Forsby Gästgifveri. Vid protokollet Fr Ax Östman.

1895.11.30

 • Villkor för aktieteckning i den föreslagna järnvägen Krylbo - W Fernebo - Kolbäck med stationer vid N Sahlbo, Kyrkan, Sutarbo och en enklare hållplats vid Häggebäcken

1903.01.19

 • Lagfartsbevis för CF Norling, ägare av ¾ del av Forss, Gerda Maria Norling för 1/8 del av Forss och Anna Fredrika Norling, gift med Carl Forsberg för 1/8 av Forss. Ägandet grundar sig på fastebrev för Amanda Elisabeth Malmström 1873.04.04 och arvskifte 1903.01.05.

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.