Forss; kartong 20 & 21

Forss arkiv i Wirsbo historiska arkiv

Kartong 20 & 21

WB arkiv, kartong 20

1770.07.23

 • Protokoll från rågångsbestämning mellan Wåhla, Karbenning och Fernebo socken.

1812.11.15

 • Lagfart för Sven Björkmans köp av Etöres-4penningland av Westergården i Norrhörende för Banco Rdr 1 333.16.-.

1814.11.22

 • Lagfart för Sven Björkman av köp av Pehr Hansson hemman i Norrhörende.

1848.08.02

 • Protokoll över hägnadsdelning mellan Westerby, Prästhyttan, Norr Hörende och Forss.

1885.05.28

 • Protokoll från Laga skifte med Sör Hörende, Forss, Finnbo och Wirsbo

1886.06.09

 • Undersökning om rätt till uppdämning i Gersjön och den skada uppdämningen medför, begärd av C F Norling för sitt eget och det arrenderade skogrika och statsägda kaptensbostället, eller hemman nr 3 i NorrÅhl.

1920.05.22

 • Utdrag ur utlåtande angående torrläggning av jord tillhörande Svarvarbo och Norråhl.

 

WB arkiv, Forss, kartong 21

Enskilda fastigheter 1600-talet

1869-04-27

 • Köpekontrakt, Carin Östman säljer Forss till Victor Hellström

1646

 • Transumt af Bergscollegiums förteckning, ursprungligen från 1646, över hamrar i Fernebo sochen:

Forss hammare med två härdar, skattelagd för stångjern 5 lispund. 1684 uppges 1 härd tillhöra Balthazar Marchal, ½ härd Hans Excellence Grefve Pontus (de la Gardie??) och ½ härd skatte en bergsman. 1687 uppges för Lämsmidian eller Forss hammare: 1 härd ägas av guvernören Gyllenstierna (tillika med Bjurfors hytta m m) och 1 härd av Hans Excellence Grefve Pontus de la Gardie.

1663

 • Jordebok för Forss sätesgård och dess underliggande gårdar.

1666.02.07

 • Protokoll från gränstvist mellan Prästtorp och Dunshammar
 • Protokoll över tvist i Gunnilbo och Wåhla socknar mellan Ebba Brahe och Måns Christersson (i Ramnäs)?

1668.06.16

 • Specifikation…rågång mot Wåhla sochen?

1669.09.28/29

 • Protocoll från … angående torp under Sörby, Bondfallet, Skommarbo och Finbo.

1680.09.22

 • Bergskollegium om Forss hammare

1689.03.09

 • Transumt ur Kungl Majt angånde metaller???

1689.06.01

 • Bergskollegiets resolution öfver Forss hammares kålfångst.

 

Enskilda fastigheter 1700-talet

1663 - 1777

 • förteckning över 25 dokument.

1702.10.02

 • Dom mellan Göran Mattson i Ösby och Fritz Ohlsson i Forss

1725.03.13

 • Bergscollegium genom Gustaf Juinck ?????

1740.04.30

 • ?????

1743.05.03

 • Bergskollegii protokoll ang Forss.

1743 - 1757

 • Förteckning över dokument, bland andra 1753, köp av Matts Perssons del i Forss smedja, 1753, delägande i hammarbyggnaderna i Forss, 1757, köpebrev för Brauner och Hans Mattsson, 1753, beslut om brukspatron Withfots ansökan om flytttning av 25 skp stångjern från Forss och 75 skp från Prästhyttan, 1689, Bergscollegii beslut om bibehållande av Forss smedja, 1750, Bergscollegii beslut om utökat smide.

1746.02.03

 • Eric Ersson i Bro betalar ????

1749.09-25

 • Eric Esberg, Fromholt Groth och Jacob Ramsell utreder Forss hammares kolfångst som uppgår till 712 stigar, vilket är 163 stigar mer än vad som åtgår till gamla och begärda smidet. Smedjan ägs av Pehr Efwerth med 4/12, Eric Olsson med 3/12, Hans Mattson med 3/12 och Mats Persson med 2/12.

1750.10.05

 • Bergscollegi angående smidesrätt i Forss hammare.

1750.06.04

 • Dom i Bergstinget med Gamla Norbergs Bergslag angående vattnets uppdämning i Lasjön. I domen finns brev från O Örngren 13 aug 1855 som anger att detta är enda dokument om Forss smedjas vattendrägt och tillägger att redan 1609 var Forss smedja ansedd såsom en urminnes priviligierad Werkstad.

1750.05.03

 • Tingsrätten?? Petter Efwerth, angående gränser.

1753.03.20

 • Tingsrätten avslår Maria Charlotta Ahlboms ansökan om ????

1753.04.30

 • Försäljning från M?? Jansson i Swarta av del i Lämsmedjan till Maria Charlotta Ahlbom

1760.10.02

 • om gräns mellan B J Brauners Sätesgård Forss, Frälsehemmanet Södergården och skattehemmanet Forss

1760.06.14

 • Kungl Majt bifaller Prästhyttans ödeläggande och flyttning till Högfors hytta. På dragande kall och embetets vägnar P Arnell.

1761.03.14

 • Tingsrätten Johan Rothof/Peter Efwerth/Birger Brauner ????

1761.10.29

 • Tingsrätten om ?????

1762..10.10

 • Angående rågångskarta mellan Forss och Norr Åhl/Svarvarbo.

1762.10.28

 • Tingsrätten om ????

1763 01.24

 • Tingsrätten godkänner Wittfoths & Königs fordran om 31 161kr 29 öre på Birger Johan Brauner/Maria Charlotta Ahlbom.

1763.06.02

 • om Brauner och Bohman

1764

 • Kungl Majt om B J Brauner.

1764.02.26

 • Birger Johan Brauner och Maria Charlotta Ahlbom säljer ????? till Carl Johan Drufwa

1767.04.15

 • om Carl Johan Drufwas köp av Forss.

1768.10.18

 • om mellanhavande från köpet av Forss mellan Brauner/Ahlbom och J Adlerberg

1769.04.15

 • om Göran Adlerberg och väg Seglingsberg - Forss.

1769.04.17

 • Kungl Majt angående skuld, Göran Adlerberg/ Anna Elisbeth Löwenhielm.

1769.10.23

 • Lagfart för Jöran Adlerberg för frälsehemmanet Lasiö och Albrektsbo.

1770.02.01

 • Likvidavräkning vid Carl Johan Drufwas köp av Forss.

1770.02-19

 • Om Brauners köp från Maria Charlotta Ahlbom av Fors.

1770.??.??

 • Kiöpecontract där Göran Adlerberg säljer Forss till Lars Polhammar för RD 225 000.

1770.03.05

 • om Göran Adlerbergs försäljning till Lars Pohlhammar av Forss.

1770.03.05

 • Överenskommelse mellan Polhammar och Mårten Ekman.

1773.06.04

 • om gränser mellan Forss Bruk och Ersson i Forss.

1776.09.05

 • Avtal om väg mellan Lars Pohlhammar och Johan Ersson i Islingby/Hans Hansson i Wästerby.

1776.10.12

 • Tingsrätten dom mellan Lars Påhlhammar flera för åverkan på Forss skog.

1777.10.04

 • Tingsrätten om ?????

1777.10.24

 • Avtal melllan Lars Polhammar om ???

1778.10.15

 • Arrendekontrakt mellan Lars Polhammar och Olof Skogström över 1/8-dels hemman Skogbyn i Karbenning.

1779.09.21

 • Kiöpe-Contrct där Lars Polhammar säljer hemmanet Skogbyn i Karbenning med andel i Hästbäck hytta (Landfors?) med andel i Örbäcks Smedja till bergsfogden Olof Lundström för RD 333.16.-.

1780.09.07

 • angående ängslador i Västerfernebo???

1780.10.16

 • Köpeavtal där Lars Pohlhammar byter med Anders Hebbe skattehemmanet Wretaberg och Björsbo mot ett hemman i Forss varvid Hebbe betalar RD 960 RD specie.

1781 ???

 • Wangsbro tingsrätt: Lars Pohlhammars pantsättning av Fors ??

1781.10.04

 • Lagmansrättens dom mellan Johan Magnus Schenström och Lars Pohlhammar om Lasiö och Bro med Wretaberg.

1781.09.24

 • Dom i hovrätten? angående Lasiö.

1782.10.31

 • angående rågångar i Forss by.

1784.11.16

 • Beskriving av Ektorp?, Anders Hebbe, Hans Mattson i Forss och Hans Hansson i Wästerby.

1785.04.12

 • Arrendekontrakt mellan Lars Polhammar och Per Olsson i Bro.

1786.03.28

 • Tingsrätten dom mellan Lars Pohlhammar och soldaten Erich Liljeros med flera angående skog.

1786.10.20.

 • Värdering efter aflidne Eric Pehrsson i Nystnäs,efterlefvande soldaten Matts Krans vid Sahlbergs Compgnie, Hans Forsberg och Kattrina, gift med Jan Hermansson. Tillgångar RD 45.22.8 och skulder 114.25.6.

1788.04.30

 • Övenskommelse mellan arvingarna efter Brukspatron Lars Pohlhammar, Lars Polheimer, Abr Kröningsverd, Magd Polhammar.

1788.06.13/23

 • Arvsavstående till Magdalena Grawe från Lars Polhammars barn Anna Elisabeth Polheimer och And Polheimer.

1789

 • Protokoll angående Catharina Mattsdotter med flera

1790.03.24

 • Tingsrättens dom mellan Magdalena Grave och Jöran Adlerberg om Catharina Mattsdotter.

1790.11.29

 • Dom mellan Catharina Ersdotter/Jan Hermansdotter i Nystnäs och Hans Mattson i Fors

1791.01.28

 • Gränsdragning mellan Lars Pohlhammars frälsehemman Lasiö och Johan Johansson/Anders Isacsson i Lasiö.

1791.11.29

 • Tingsrättens dom, Hans Mattson i Forss.

1792.10.17

 • Hovrättens dom Catharina Ersdotter med flera.

1793.02.23

 • om Kaijsa Ersdotter i Nystnäs och Hans Mattson i Fors

1793.11.27

 • Dom, Wangsbro tingsrätt angående Caijsa Ersdotter i Nystnäs

1795.10.27

 • Tingsrätten om Magdalena Polhammar förvärv av 1 öresland 6 penningland i Forss by.

1797.11 25

 • Tingsrättens dom mellan Magdalena Grave och Johan Persson.

1798.11.27

 • Dom, Wangsbro tingsrätt mellan Magdalena Grave och Pehr Matsson, Cherstin Ersdotter och Johan Persson

1854 o1855

 • Utdrag ur Delnings beskrifningarna vid Laga Skiftet öfver all ägarna till NorrÅhl. Wirsbo Bruk får flytta 2 ½ hemmans landbogårdar.

1903.09.07

 • 2 protokoll från egostyckning i 1 ¼ mantal Sör Åhl och 2 mantal Norr Åhl.

 

Process 1700-talet

1682.02.27

 • Brukspatonerna Polhammar/Schenström, rågångstvist
 • Eric Christiersson med flera angående Lasjö frälsehemman.

1762.09.25

 • om Matt Jansson i Kulltorp

1780.04.07

 • Storskifte

1781.10.06

 • Lars Polhammar och Magnus Schenström mot Lasjös egere, rågångstvist

1783.05.27

 • Lars Polhammar och Magnus Schenström mot Lasjös egare, rågångstvist

1783.06.20

 • Lars Polhammar mot Biörsbos egare

1785.09.02

 • om rotens soldattorp

1786.12.14

 • Lars Polhammar om egogränser?

9 stycken Laga syner mellan 1739 och 1798

Svårläst och mestadels gissat, 3 dubbletter

Datum

Ägare

Gård/torp

Avträdande

Tillträdande

Brist

1739

Petter Efwert

 

 

 

 

1762.10.19

 

Lasjö

Nils Andersson

 

1 319.10

1791.03.14

Lars Polheimer

Lasjö, 6 öresland

 

 

 

1791.03.14

Lars Polheimer

Broo

Lars Ersson

Jan Olsson

12.18.10

1798.06.19

M Polhammar

Sätertorpet, 1/8 mantal

Matts Jansson

Sara Larsdotter

 

1798.06.28

M Polhammar

Fattasbo

Petter Fahlberg

 

18.22.8

1798.06.20

M Polhammar

Öfvre Fattasbo

Per Olsson

 

22.16.8

1798.06.29/30

M Polhammar

Fattasbo

Hans Olsson

 

101.4.8

1798.06.19

M Polhammar

Werlingstorp

Olof Jansson

Jan Andersson

 

Wattenkraft och wattenrätter rörande Forss kvarn och såg m m

1698

 • Petter Gyllenhammar byter till sig gårdar i Västerfärnebo mot gårdar i Kolbäck, Sura m fl socknar

1613 - 1794

 • Utdrag af jordeböckerna rörande Fors kvarn för tiden 1613 - 1794.

1701 - 1855

 • Utdrag ur åtskilliga synehandlingar angående vattenrätter vid Forss kvarn och såg.

1875 - 1890

 • Processhandlingar i fyra särskilda, samtidigt hållna och med hvaranda nära sammanhängande rättegångar, nemligen
 1. Strandegarnes vid Hörendesjön åtal mot Brukspatronen C F Norling, såsom egare af Forss kvarn och såg, för uppdämning i nämnda sjö öfver ett märke i stenen "Galten".
 2. Norlings rättegång mot strandegarne angående rättighet för honom att dämma och betala dammrötesersättning.
 3. Intressenternas i den på hemmanet Lugnet vid Sörålsbäcken belägna kvarn väckte åtal mot ofvannämnde C F Norling för det han pådragit luckorna i hålldammen till dess dammsjö Gersjön äfvensom rörande deras påstående att till Norling få betala dammrötesersättning.
 4. Norlings åtal mot nyssnämnda intressenter för liden skada å sitt hemman Sörål genom deras uppdämning af Gersjön.

 

Söråls kvarnar och såg

1803.02.03

 • Köpekontrakt, hvarigenom egarna af hemmanen i Söderål och Norrål försälja de 2ne Kvarnarna och Sågen till Kronofogden Olof Janse på 50 års besittningsrätt.

1804.11.17

 • Tingsprotokoll, enligt hvilket ofvanstående hemmansegare ändrat försäljningen till Janse på everdelig besittning.

1808.03.30

 • Tingsprotokoll angående Wirsbo Bruksegares tillkännagifvande, att de för sitt hemman i Norrål icke varit med om den everderliga upplåtelsen till Kronofogden Janse.

 

Vattenrätt vid Forss

1749.09.27

 • Petter Efwerth som ägare till Forss och Joh Posse?/3Erik Olsson Jakob? Mattson?/Mats ? i Fors

1750.04.10

 • om Petter Efverths ansökan om vattenrätt, även berörande Prästhyttan

 

Värdering

1901.06.11

 • Allmän beskrifning öfver Fors Bruk tillhörande, kronan för inköp hembjudna marker …..

H Stuart och G Kuylenstjerna betecknar den mesta marken ha medelmåttig växtkraft. Virkestillgången uppskattas till 80 944 kubikmeter. Skogen är dåligt lottad med transportleder, inga flottleder, inga ordentliga vägar och vintervägarna till järnvägen i Ramnäs 2,7 mil, Engelsberg och Seglingsberg 1,8 mil. Kolet säljs till hyttorna i Seglingsberg, Engelsberg, Högfors och Karbenning med ojämna priser, under år 1900 mellan 18 och 30 kr per storstig om 40 hl. Timret sågas vid egen såg och säljs till goda priser till kringboende såsom reparations- och byggnadsvirke.

 

Eganderätter

1701.08.19

 • Protokoll öfver förrättad häradssyn öfver råskillnaderna emellan dels Häradshöfdingen Per Gyllenhööks och samtliga åboerna i Forss egor, å ena sidan, samt nämndemannen Per Matssons med fleres egor i Norrål, och dels emellan häradshöfdingen Gyllenhööks och Claes Prytz´ egor i Westerby-Kil, å ena sidan, och torparen i Muren, å andra sidan.
 • Grefinnan Beata Elisabeth Köningsmark omförmäles i protokollet såsom part.

1807

 • Beskrifning öfver Forss säteri med underlydande hemman och torp jemte deraf utgående skyldigheter. Fiske, kvarn och såg samt hammarsmide mam. Upprättad antagligen efter storskiftet i Forss by.

1835

 • Utdrag af Smides- och hammarskattelängden för Svanå och Forss Bruk.

1695

 • Smide 300 skp, sedermera upptaget till 400 skp utom frälserätten.

1788.11.12

 • Beslut om nedläggning om en härd, flyttad till Hörnefors.

1902.11.20

 • Köpekontrakt, hvarigenom Grosshandlaren Gust. Petterson i Falun försäljer till Trävaruhandlandena C F Lindström och Emil Karlström egendomen Forss med dertill hörande hemman och lägenheter för 325 000 kr.

1903.03.16

 • Lagfartsbevis för C F Lindström och Emil Karlström på förestående köp.

1903.12.05

 • Köpekontrakt och

1904.10.14

 • Köpebref hvarigenom C F Lindström och Emil Karlström försälja till Wirsbo AB egendomen Forss med dertill hörande hemman och lägenheter för 375 000 kr. Köpekontraktet omfattar samma fastigheter som Lindström/Karlström köpt.

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.