Forss; kartong 22

Forss arkiv i Wirsbo historiska arkiv

Kartong 22

WB arkiv, Forss, 1700-tal, kartong 22

11 rättegångshandlingar

1798.03.26

 • Kontrakt: Jonas M Hellström säljer sitt i Sörhörende by ägande hemman bestående av två öresland o tolf penningeland samt torpet fem penningeland …. Med Qwarn och Qwarnställe till fru Bruks Patronessan Magdalena Polhammar född Grave på Forss för RD 1 722.10.8.

1795.10.27

 • Kontrakt: Pehr Mattsson i Forss säljer …. till fru Patronessan Polhammar för RD 500 …..

1806.07.16

 • Kontrakt: Magdalena Grave --- Pehr Jansson --- Albrektsbo

1797.01.13

 • Arrendekontrakt mellan Magdalena Grave och Anders Jansson…

1796.07.1796

 • Kjöpekontrakt: Magdalena Grave genom Lars Polheimer (samma som kontrakt 1798.03.26)

1800-talet

 • Processhandlingar rörande vattenkraft vid Forss och Lugnet:

1887.12.27

 • Svea Hofrätts dom där C F Norling, kärande, förlorade mot L G Grönlunds i Lugnet sterbhusdelegare, svarande. Norling hade ingripit i den uppdämningsrätt som svarandena hade i Gerssjön och som medfört att Lugnets qvarn och såg lidit vattenbrist 1882.

1757.02.01:

 • Hans H Mattson säljer till sekreteraren … Birger Johan Brauner och dess kära fru ädla Maria Charlotta Ahlbom sin ärvda andel uti Forss hammare eller Lämsmedjan om 9 och 3/8 skp årligt smide med vattendräkt, byggnad och redskap.

1767.04.15

 • säljer Carl Johan Drufva till StatsCommissarien Wälborna herr Göran Adlerberg mot en köpeskilling om 212 tusen Daler Kopparmynt sin 1764 köpta Forss med Lasiö och Albrechts torp ….. I en afskrift anges Johan Adlerberg och att Drufva köpt av sekreteraren Brauner. Betalning sker med en rad reverser, bland andra 80 000 med Presidentskan Silfverschiöld. (Släkten Silfverschiöld gifte sig till Wirsbo runt 1780 och sålde 1873.)

1857

 • Hovrättens utslag beträffande olofligt vallande av kreatur. Bönder i Norbyn, Gunnilbo förlorar mot inspektor Kjellberg, Wirsbo Bruk.

1803.09.05

 • Värdering av häradshövding Waller av Forss sätesgård med hammare på begäran av brukspatron Polhammars änkefru, fru Magdalena Grave till 13 432:10.4 banco specie.
 • Värdering av Landsbergs lotten (6 ½ tunnland skog) 1807.08.29

1753.06.23

 • Bergskollegiums utslag om brukspatron Gustaf Withfots ansökan att till Högfors Bruk flytta 25 skd stångjernssmide ifrån Fors hammare och 75 skd ifrån Prästhytte hammare.

1753.05.17

 • Lagtima bergsting. Fru Maria Charlotta Ahlbom, Eric Olsson, Hans Mattson och Mats Persson angående deltagande uti hammarbyggnaden vid Forss hammare.
 • Laga höstting i Vagnsbo härad angående att förbättra och iståndsätta vägar i Mälby, Wästerbykil och Hedåker.

1741.03.31

 • Laga vinterting i Vagnsbo härad där kapten Petter Efvert instäms av Forss hemmans åbor att få utnyttja till husbehov Forss säteri underliggande mjölkvarn.

1780.05.29

 • Urtima Vagnsbo häradsrätts dom angående storskiftesdelning.

1790.03.24

 • Vintertinget i Vagnsbo härad angående rågångar i Lasjö frälsehemman.

1786.03.28

 • Vintertinget i Vagnsbo härad. På sin svärfaders, brukspatron Lars Polhammars vägnar, uppvisade kapten Abraham Zacharias Kröningsvärd en karta över rågången emellan Lars Polhammars skattehemman Bro och Mälby by…..

1786.03.28

 • Vintertinget i Wagnsbo härad. Brukspatron Lars Polhammar beklagade sig över för litet vite vid åverkan på skog….

1785.09.10

 • Ting i Wagnsbo härad. Rågångstvist mellan Lars Polhammar, hemmanet Bro och Mälby

1780.10.24

 • Dom. Storskifte med ägarlängd för Westerby Kihl, Örjansgården, Lasjö, Bro Wretabergshammaren och Björsbo.

1780.05.31

 • Ting i Wagnsbo. Storskiftesdelning i Lasjö, Bro med flera.

1780.11.09

 • Skrivelse till hovrätten angående råskillnad i Lasjö, Bro med flera.

 

Rättegångshandlingar 1800-talet Albrektsbo och Lasjön

1826.11.27/28

 • Laga syn 1/8 mantal Sätertorp tilhörig S Björkenstam. Afträdande Mats Janssons änka Stina Olsdotter. Tillträdande Anders Nord. Brist 223.11.-.

1826.11.06

 • Laga syn 1/8 mantal Sätertorp tilhörig S Björkenstam. Afträdande Anders Nord Tillträdande Mats Andersson i Fadasbo. Brist 229.47.2. Nord uppges ha erhållit bristen i förra synen, 89½ som därför inte avräknas. Inventarierna i detta fattiga hus värderas till 104.24.- och de togs som säkerhet för Herr Lagmans fordran.

1826.10.03

 • Laga syn i Albrektsbo under Fors Bruk. Afträdare Per Jansson. Tillträdande Anders Larsson i Larsbo. Brist 149.40.-

1839.11.07

 • Utmätning hos Mats Jonsson i Lasjö för lagman Björkenstam med fleras räkning om totalt 263.30.- Tillgångarna var större, bland andra 2 hästar, 3 kor, 4 ungnöt, 6 får och 4 grisar. Det blev auktion 1840.01.21 som gav 447.24.-. Synebristen 237.-.- med mera gjorde att fordringsägarna inte fick allt de begärde.

1840.06.01

 • Sven Björkenstam lagsöker Landbonden Anders Larsson i Albrektsbo för en skuld om 147.32.- Husesynen gav en brist om 142.12.-, totalt 285.44.-. Tillgångar om 298.16.- belades med kvarstad.

1842.08.12

 • Laga af- och tillträdessyn hos avlidne bonden Per Erssons änka, numera gift med Johan Norin, på ½ mantal frälse i Lasjö tillhörig lagmannen S Björkenstam. Synen slutade på 202.42.-. (Fullständig förteckning finns på sid 64 i "Hörnsjöfors Bruk" av Owe Eriksson och Anders Fläcke, utgiven 2008.)

1842.03.02

 • Protokoll hållet vid auktion hos Johan Norin i Lasjö. Lagman S Björkenstam köper de mesta värdefulla, bland annat två hästar för tillsammans 345.-.-. Totalt säljs för 513.10.- varav till Björkenstam 451.22.-. Avräkning mellan Björkenstam och Norin. (Fullständig förteckning finns på sid 66 i "Hörnsjöfors Bruk" av Owe Eriksson och Anders Fläcke, utgiven 2008.)
 • Herr Lagman Björkenstams På Forss inrop hos J Norin i Lasjö den 2 mars 1842 Att betalas den 1 augusti samma år specificeras till 451.22.-

 

Räkning öfver auktionsmedlen

Debet

 

 

Credit

 

Auktionssumman

513.10.-

 

Auktionsprovision

30.-.-

Min fordran

202.44.-

 

1939 o 40 års kronoskatter för Norin

37.47.-

 

715. 6.-

 

Mitt auktionsinrop

451.22.-

 

 

 

 

519.17.-

 

 

 

Centopal??

45.-.-

 

 

 

1842 års Mötesmedel

3.-.-

 

 

 

Bet kontant

86.-.-

 

 

 

Balance hos Karlsten

62.-.-

 

 

 

 

719.6.-

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.