Brukningskontrakt 1868

Brukningskontrakt 1868

Med W i r s b o B r u k s Underhafwande.

 

Till Brukare af Åker och Ängsmarken å ¼ Mantals Nordanö beläget i Ramnäs Socken, Snefringe Härad och Westerås Län, antaga Wirsbo Bruks Egare härigenom Johan Larsson, som denna Lägenhet förut brukat mot följande wilkor:

 

1:o. Såsom Arrende erlägger Åboen en årlig afgäld, som är bestämd till Etthundrasjuttiosex /176/ Riksdaler 39 öre; börandes detta årliga Arrende utgöras med de tjenstbarheter, hwilka genom Bruksförwaltningen å stället honom åläggas, och hwilka tjenstbarheter beräknas till det wärde härefter tecknade Pris-Nota bestämmer; åliggandes Åboen att ställa sig till efterrättelse följande föreskrifter:

 

2:o. Att wäl häfda och bruka den honom upplåtna Lägenheten; att derifrån icke bortföra eller afyttra Foder, Gödsel och Skogseffecter; att icke utan särskilt tillstånd werkställa någon Åkerbrytning, Flåhackning eller Bränning och att answara för stängsel och dikens underhåll.

 

3:o. Wid tillträdet af Hemmanet hålles Laga Husesyn. Derefter åligger Åboen att enligt Lag widmakthålla alla de byggnader han enligt syneinstrumentet emottagit; kommandes han att wid skeende afträde ersätta warande brister, likasom han då också erhåller ersättning för hwad husen äro bättre än wid tillträdet.

 

4:o. Då Bruksförwaltningen så nödigt pröfwar, förrättas syn för att utröna häfden af Hemmanets hus och egor, då Åboen owilkorligen åligger att genast ställa sig till efterrättelse hwad denna möjligen kan föreskriwa.

 

5:o. Den wid Hemmanet eller Lägenheten utgående Eganderättsbewillningen betalas af Bruks-Egarne, men öfrige utskylder och onera för Lägenheten betalas af Åboen.

 

6:o. Milwed, Timmer och Björkars fällande eller huggning af behöfligt wirke till fång, gärdsel och kastwed, äfensom röjning af beteshagar och näfwertägt får ej af Åboen werkställas; hwad kolningen beträffar skall, såwäl som allt annat hyggster, ware sig inom eller utom hägnad, Åboen ställa sig Skogsförwaltningens befallningar och bud till noggrann efterrättelse; och åligger det Åboen att iakttaga hushållning med wedbränsle och att hafwa omtanka att hoplägga och begagna qwist och ris från milfall till besparande af dess behof för wedbrand.

 

7:o. Att Åboen är skyldig kola minst Etthundratjugo Tolftunnestigar kol årligen; och åligger det honom att wäl täcka och wårda kolen. För kol, lemnade utöfwer den werkställda uppskattningen af milorna, erhåller Åboen, utom den vanliga betalningen, en ersättning af 50 öre för hwarje Tolftunnestig, hwaremot Åboen ersätter för hwarje stig under uppskattningen med Twå Riksdaler.

 

8:o. Getkreatur få ej wid Lägenheten finnas.

 

9:o. Om Åboen kommer att häfta i Skuld till Bruket, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

10:o. Åboen öfwerlemnar åt Bruksförwaltningen att före Mantalsskrifningen bestämma det antal personer, som få i den tjänst skrifwas och af honom förswaras, och får han icke i sin bostad eller på egorna inrymma andra personer än som således skattskrifna blifwit. Han förbinder sig derjemte att icke utgöra arbeten eller körslor af hwad namn de wara må åt någon främmande utan särskildt lemnadt bifall af Bruksförwaltningen.

 

11:o. Att owillkorligen utan dröjsmål och noggrant sjelf fullgöra eller fortskaffa de bud och befallningar, som från Bruksförwaltningen utgå, som följd hwaraf Åboen förpligtas att efter erhållen befallning å tid och ort, som anwisas, fullgöra de arbeten, dagswerken och körslor, hwilka honom åläggas, såwäl de, hwilka fordras för utgörande af dess Arrende och Waruuttag, som ock derutöfwer dem, hwilka Bruksförwaltningen finner af behofwet påkallade.

 

12:o. Åsidosätter Åboen någon af alla här uppräknade skyldigheter eller handlar emot hwad honom, såwäl genom detta Contract som allmän Lag är föreskrifwet; brister han i den aktning och lydnad han Disponent och Bruksförwaltningen är skyldig, eller gör han sig genom oordentlig lefnad oförtjänt af förtroende, åligger det honom, som äfwen answarar för sitt Tjenstefolks och sine Barns uppförande, att, jemte answar enligt Lag, från Hemmansbruket och Lägenheten på tillsägelse genast utan fardag afflytta.

 

Detta Contract, hwaraf 2:ne lika lydande exemplar äro upprättade, tager sin början från den 14:de Mars innevarande år och fortfar till laga uppsägning å någondera sidan.

 

Wirsbo Bruk den 22 Maj 1868

 

G A Coyet

genom Conr Fr Kjellborg

 

Med förestående Contract förklarar jag mig nöjd.

 

Wirsbo Bruk som ofvan

Johan Larsson

 

Bevittnas af:

August Johansson

Oswald Holmin

 

Förestående kontrakt är denna dag uppsagdt till afflyttning den 14 Mars 1876

 

Johan Larsson

 

Wittna:

Oswald Holmin

A M Borén

 

 

Priser och Arbetslöner för Wirsbo Bruks Underhafwandes tjenstbarheter.

 

Riksmynt

För en Stig Kol, om 12 Tunnor Wid botten, Kolad af upphuggen och i famn eller lass lagd wed

1 75

För en d:o om d:o kolad af Hjelpgallringswed

1 -

För en d:o om d:o kolad af sådan wed Åboen själf fällt och hugget

1 -

Forlön från Milan till Bruket för en 12-tunne-stig Kol

 

1/4-dels mil och derunder 1 75

- 25

3/8-dels d:o

- 33

1/2-dels d:o

- 42

5/8-dels d:o

- 50

3/4-dels d:o

- 58

7/8-dels d:o

- 67

1 d:o

- 75

Forlön för en Stig Kol till Nickebo eller Bennebo

1 25

För ett fullgiltigt Mans-Sommardagswerke

- 75

För ett d:o d:o Winterdagswerke

- 50

För ett Ökedagswerke med en dragar Sommartiden

1 25

För ett d:o med twå d:o d:o

1 75

För ett d:o med en d:o Wintertiden

- 87

För ett d:o med twå d:o d:o

1 25

För ett Qwins-Sommardagswerke

- 50

För ett d:o Winterdagswerke

- 37

Forlön för ett Centner Stångjern till Westerås

- 25

D:o för ett d:o Tackjern från Nickebo till Högfors

- 6

D:o för ett d:o d:o från Nickebo till Bruket, Wintertiden

- 10

D:o för ett d:o d:o från d:o till d:o Sommartiden

- 13

D:o för en kubikfot strid Säd från Westerås

- 10

D:o för en d:o Salt från d:o

- 13

För huggning och barkning af gröfre Såg- eller Långtimmerstock

- 12

För d:o d:o af finare d:o d:o

- 8

För transport af en gröfre Såg- eller Långtimmerstock pr 1/4 mil

- 20

För d:o d:o af finare d:o d:o d:o

- 10

För huggning och transport af ett Stafrum Tegelwed om 6 fot och 3 fots längd på weden

1 25

För huggning och transport af ett Stafrum Löfwed om 6 fot och 3 fots längd på weden

1 25

För d:o transport och rensning af 2 lass Stör (6 tjog)

- 75

För 200 st. Hank

- 50

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.